Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BHG Gate s.r.o. se sídlem Michalská 436/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 073 41 253, která je provozovatelem obchodní značky REBOOT – Zdravě, Chutně a Kvalitně.

I.VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

·      Prodávající“ je BHG Gate s.r.o. se sídlem Michalská 436/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 073 41 253

·      Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.rebootbox.cz

·      Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

·      Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

·      Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.rebootbox.cz

II.ZBOŽÍ

1.    Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady v rámci zóny 1 a do zóny 2 a 3 za extra poplatek do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

2.    Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „nechat u dvěří“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

3.    Pokud nebude možné Zboží kupujícímu doručit z důvodu buď jeho nepřítomnosti či nezajištění osoby, která Zboží převezme a ani nebude možné nechat Zboží tzv. „nechat u dveří“ nebude toto Zboží dodáno. Pokud si Kupující dohodne jiný tzn. náhradní termín, ten bude zpoplatněn 100 Kč a budou uhrazeny v hotovosti při předání Zboží kurýrovi.

4.    Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku zaslaný na jím zadanou emailovou adresu a to nejpozději 2 dny před zahájením programu. Aktuální cena Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách bude zveřejněna na webu Prodávajícího www.rebootbox.cz

5.    Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží.

6.    Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.

7.    Zboží musí být spotřebováno v ten samý den pro, které je Zboží určeno podle poslaného jídelníčku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat dle poskytnutého návodu nejlepší praxe

III. OBJEDNÁVKA

1.    Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.rebootbox.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde mailovým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího.

2.    Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejpozději 2 dny před zahájením programu, na který má být Zboží dodáno. Minimální objednávka Zboží je na 5 pracovních dní a každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

3.    V případě, že si Kupující objedná Zboží prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.

IV. ZMĚNA/ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, KREDIT PENĚŽENKY

1.    Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Zboží či změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 2 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno. Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.

2.    Pokud Kupující změní/zruší objednávku Zboží ve lhůtě 2-5 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno, Prodávající provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené objednávky s tím, že dle pokynu Kupujícího:

a.    Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet
zrušených dnů,

b.    Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za takto změněné/odhlášené Zboží do tzv. peněženky, kterou může použít k úhradě jiného, jím zvoleného Zboží. Platnost kreditu je jeden rok.

c.     Pokud Kupující nevyužije ani jedné z možností dle písm. a), b) tohoto odstavce, vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši:

·      50 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě 2 až 5 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno a dále

·      ve výši 10 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě delší než 5 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno.

·      Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.

3.    Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny buď prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím systému ve svém zákaznickém profilu.

4.    Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 17.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného pracovního dne.

5.    Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 17.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.

V. KUPNÍ CENA

1.    Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.

2.    Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.

3.    Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.

4.    Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za Zboží nejpozději v den předání prvního Zboží z objednaného programu. V případě převodu na účet se rozumí, že částka bude připsána na účet nejpozději v den předání prvního Zboží z objednaného programu.

5.    V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil. Hotovostní platba může být Prodávajícím zpoplatněna.

6.    V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.

7.    V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.

8.    V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku
objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

VI. PŘEDPLATNÉ

1.    Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 5 pracovních dnů, u takovéto objednávky je Kupní cena Zboží zvýhodněna v souladu s Ceníkem.

2.    V případě prodlení s úhradou předplatného nemá Kupující nárok na slevu z Kupní ceny Zboží a Kupní cena Zboží bude Kupujícímu doúčtována dle plných cen Zboží uvedených v Ceníku.

VII. OSTATNÍ

1.    Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.    Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.

3.    Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.

4.    Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

5.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020

 

Máte dotaz k rebootu?

kontaktujte mne

Martin Kalicher
Sales Manager
+420 723 917 691
sales@bauergroup.cz

Možná odpověď najdete zde

Krabičková dieta Reboot - logo

BHG Gate s.r.o., Michalská 19, 100 00  Praha 1
IČ: 07341253 DIČ: CZ07341253